นายประวิช จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น

 

พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล

4. ส่งเสริมและสนันสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

5. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานครู
ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น ( เริ่มประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 2 โทรศัพท์ 032-381191

เว็บมาสเตอร์ รัชฬิการ โพธิ์วาปี

E-Mail เว็บมาสเตอร์ : ratchada_kik@hotmail.com

E-Mail โรงเรียน : schoolwangyen@gmail.com