นายประวิช จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น

เป้าประสงค์

1.  ผู้เรียนมีทักษาะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองโลก ทักษะและคุณลักษณะที่จำดป็นศตวรรษที่ 21

2.  ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความสามารถและสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ

3.  สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

4.  สถานศึกษา  แหล่งเรียนรู้  สื่อตำราเยน  นวัตกรรม  และสื่อการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้

5.  สถานศึกษามีระบบกลไกการวัด  การติดตามประเมินผลมีประสิทธิภาพ

6.  ครู  อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานครู
ผลงานนักเรียน

 

โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น ( เริ่มประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 2 โทรศัพท์ 032-381191

เว็บมาสเตอร์ รัชฬิการ โพธิ์วาปี

E-Mail เว็บมาสเตอร์ : ratchada_kik@hotmail.com

E-Mail โรงเรียน : schoolwangyen@gmail.com