ลำดับ รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ - สกุล จำนวนยอดเงินฝาก รวมเงินฝาก ถอนเงิน คงเหลือเงิน
ณ เดือน
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1 4159 1 เด็กชายศุภณัฐ   งามสวัสดิ์ 110 130 165 130   535   535
2 4161 2 เด็กชายพัชรกร   บึ้งซ้าย 75 60 90 70   295   295
3 4162 3 เด็กชายจิตติพัฒน์   แผนคงนาม 20 0 10 25   55   55
4 4164 4 เด็กชายพัชระพล   ศรีจันทร์ 65 630 45 35   775   775
5 4183 5 เด็กชายชินพัฒน์   อุ่นนา 65 40 110 80   295   295
6 4185 6 เด็กชายภัทรกร   ปลีทอง 0 630 40 10   680   680
7 4186 7 เด็กชายวิศวะ   วงษ์สนิท 55 620 35 15   725   725
8 4198 8 เด็กชายณนนท์   ไมตรีจิตต์ 0 625 50 10   685   685
9 4207 9 เด็กชายณัฐพล   สุนาอาด 174 100 90 98   462   462
10 4189 10 เด็กหญิงฉัตรมณี   อ่อนละออ 160 96 70 60   386   386
11 4192 11 เด็กหญิงขวัญข้าว   พิศสมัคร 55 45 80 55   235   235
12 4236 12  เด็กหญิงพรพิมล   เทศทอง     10 75   85   85
รวมสุทธิ  779 2,976 795 663 0 5,213 0 5,213