เทอม 1 ปีการศึกษา 2562 ฝากได้
1  เด็กชายชยพล   พวงปัญญา 885
2  เด็กชายอัฑฒวินท์   เหมณี 204
3  เด็กชายไชยอนันต์   ภุมรินทร์ 335
4  เด็กชายวุฒิชัย   ม่วงยศ 65
5  เด็กชายพชรพล   ธนะสถิตย์ 10
6  เด็กชายสุทธิภัทร   จิตรตรง 0
7  เด็กหญิงเปรมสุดา   อาษาวิเศษ 460
8  เด็กหญิงธัญวรรณ   คำสวัสดิ์ 155
9  เด็กหญิงปภาดา   เสนเพ็ง 491
10  เด็กหญิงพิมพ์นารา   พม่า 5
11  เด็กหญิงวนัชพร   ค้ำจุน 255
รวมสุทธิ  2,865