เทอม 1 ปีการศึกษา 2562 ฝากได้
1  เด็กชายศุภณัฐ   งามสวัสดิ์ 625
2  เด็กชายพัชรกร   บึ้งซ้าย 625
3  เด็กชายจิตติพัฒน์   แผนคงนาม 255
4  เด็กชายพัชระพล   ศรีจันทร์ 271
5  เด็กชายชินพัฒน์   อุ่นนา 937
6  เด็กชายภัทรกร   ปลีทอง 125
7  เด็กชายวิศวะ   วงษ์สนิท 323
8  เด็กชายณนนท์   ไมตรีจิตต์ 125
9  เด็กชายณัฐพล   สุนาอาด 510
10  เด็กหญิงฉัตรมณี   อ่อนละออ 380
11  เด็กหญิงขวัญข้าว   พิศสมัคร 280
12  เด็กหญิงพรพิมล   เทศทอง 360
13  เด็กหญิงสุธาสินี   สุนทรเสถียร 525
รวมสุทธิ  5,341