ลำดับ รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ - สกุล จำนวนยอดเงินฝาก รวมเงินฝาก ถอนเงิน คงเหลือเงิน
ณ เดือน
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1 4153 1  เด็กชายธนพล   จันทร์พรหม 90 65 85 65   305   305
2 4154 2  เด็กชายภูริทัต   นาคเอี่ยม 85 40 39 38   202   202
3 4156 3  เด็กชายกรวิชญ์   สู้ตราทอง 255 185 235 125   800   800
4 4157 4  เด็กชายพุฒิเมธ   สุภักดิ์ 90 45 130 75   340   340
5 4163 5  เด็กชายนรากร   บุษรา 100 65 91 65   321   321
6 4160 6  เด็กหญิงมณฑาทิพย์   แซ่อุ่น 85 65 100 55   305   305
7 4177 7  เด็กหญิงนานา   - 85 70 100 65   320   320
8 4234 8  เด็กชายสุกฤษฎิ์   กาละสิรัมย์ 90 655 100 50   895   895
รวมสุทธิ  880 1,190 880 538 0 3,488 0 3,488