ลำดับ รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ - สกุล จำนวนยอดเงินฝาก รวมเงินฝาก ถอนเงิน คงเหลือเงิน
ณ เดือน
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1 4141 1  เด็กชายฐิติวุฒิ   มั่งประสิทธิ์ 380 150 270 240   1,040   1,040
2 4143 2  เด็กชายสุวภัทร   อาจปักษา 145 115 180 90   530   530
3 4165 3  เด็กชายอดิเทพ   ผิวเผือก 25 105 65 65   260   260
4 4173 4  เด็กชายอณุวัฒ   อรุณสกุลชัย 85 60 95 50   290   290
5 4145 7  เด็กหญิงจิราวรรณ   สังขานวม 90 70 100 65   325   325
6 4146 8  เด็กหญิงปรียานันต์   ภู่ระหงษ์ 181 155 190 120   646   646
7 4151 9  เด็กหญิงอัญชิสา   มะสิทธิ์ 70 25 50 50   195   195
8 4194 10  เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สิทธิโยธี 300 280 360 260   1,200   1,200
รวมสุทธิ  1,276 960 1,310 940 0 4,486 0 4,486