เทอม 1 ปีการศึกษา 2562 ฝากได้
1  เด็กชายธนพล   จันทร์พรหม 390
2  เด็กชายภูริทัต   นาคเอี่ยม 125
3  เด็กชายพุฒิเมธ   สุภักดิ์ 928
4  เด็กชายนรากร   บุษรา 377
5  เด็กชายสุกฤษฎิ์   กาละสิรัมย์ 205
6  เด็กหญิงมณฑาทิพย์   แซ่อุ่น 405
7  เด็กหญิงนานา   - 365
รวมสุทธิ  2,795