เทอม 1 ปีการศึกษา 2562 ฝากได้
1  เด็กชายฐิติวุฒิ   มั่งประสิทธิ์ 1,275
2  เด็กชายสุวภัทร   อาจปักษา 665
3  เด็กชายอดิเทพ   ผิวเผือก 445
4  เด็กหญิงจิราวรรณ   สังขานวม 420
5  เด็กหญิงปรียานันต์   ภู่ระหงษ์ 720
6  เด็กหญิงอัญชิสา   มะสิทธิ์ 170
7  เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สิทธิโยธี 1,395
8 เด็กหญิงธนพร  ดำรงค์สกุล 105
9 เด็กชายชยุต  ดำรงค์สกุล 85
รวมสุทธิ  5,280