ลำดับ รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ - สกุล จำนวนยอดเงินฝาก รวมเงินฝาก ถอนเงิน คงเหลือเงิน
ณ เดือน
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1 4091 1  เด็กชายภายุพัฒ   แผนคงนาม 25 20 45 0   90   90
2 4092 2  เด็กชายธีรเมศ   เงางาม 54 53 40 10   157   157
3 4093 3  เด็กชายอดิเทพ   แสงประดิษฐ์ 103 65 60 0   228   228
4 4095 4  เด็กชายเดชาวัต   สุดทอง 25 80 55 0   160   160
5 4097 5  เด็กชายสหรัฐ   กิมหลีเชียง 110 65 84 40   299   299
6 4135 6  เด็กชายภานุวัฒน์   ผาวันดี 85 40 65 20   210   210
7 4074 7  เด็กหญิงกิตติกานต์   พึ่งแก้ว 120 120 90 30   360   360
8 4099 8  เด็กหญิงธิคำพร   ศรีจันทร์ 150 85 200 80   515   515
9 4100 9  เด็กหญิงตรีชฎาพร   เกียรติวัฒนกุล 195 180 265 185   825   825
10 4101 10  เด็กหญิงกชกร   บุตรโคตร 315 255 360 245   1175   1175
11 4133 11  เด็กหญิงปรีชญา   ภู่ระหงษ์ 146 143 155 195   639   639
12 4200 12  เด็กหญิงภิญญดา   สายตรี 85 80 80 45   290   290
13 4176 13  เด็กชายสุรพงศ์   รุ่งสว่าง 70 135 650 125   980   980
รวมสุทธิ  1,483 1,321 2,149 975 0 5,928 0 5,928