เทอม 1 ปีการศึกษา 2562 ฝากได้
1  เด็กชายธรรม   ทิพยพรวรรักษ์ 355
2  เด็กชายธีรดนย์   พันธ์ตาวงษ์ 915
3  เด็กชายฐิติวัฒน์   ฉลองสุขวัฒน์ 770
4  เด็กชายทินกฤติ   เนตรสกุลณี 360
5  เด็กชายสมศักดิ์   พุทติธรรม 1,187
6  เด็กชายธีรเมธ   คำสวัสดิ์ 300
7  เด็กชายวรชัย   ใจดี 345
8  เด็กชายธนากรณ์   พระสำเนียง 260
9  เด็กชายพัธทดนย์   บุญมี 410
10  เด็กหญิงนุชนารถ   อุ่นนา 1,430                                  
11  เด็กหญิงอรปรียา   ภู่ระหงษ์ 655
12  เด็กหญิงนัญชนก   คำงาม 155
13  เด็กหญิงณิชา   ลีลาวรรณ 645
14 เด็กหญิงขวัญข้าว  ดำรงค์สกุล 15
รวมสุทธิ  7,802