เทอม 1 ปีการศึกษา 2562 ฝากได้
1  เด็กชายภายุพัฒ   แผนคงนาม 25
2  เด็กชายธีรเมศ   เงางาม 205
3  เด็กชายอดิเทพ   แสงประดิษฐ์ 171
4  เด็กชายเดชาวัต   สุดทอง 160
5  เด็กชายสหรัฐ   กิมหลีเชียง 105
6  เด็กชายภานุวัฒน์   ผาวันดี 180
7  เด็กชายสุรพงศ์   รุ่งสว่าง 35
8  เด็กหญิงกิตติกานต์   พึ่งแก้ว 320
9  เด็กหญิงธิคำพร   ศรีจันทร์ 293
10  เด็กหญิงตรีชฎาพร   เกียรติวัฒนกุล 2,841
11  เด็กหญิงกชกร   บุตรโคตร 1,665
12  เด็กหญิงปรีชญา   ภู่ระหงษ์ 1,280
13  เด็กหญิงพิริษา   ม่วงยศ 0
14  เด็กหญิงภิญญดา   สายตรี 405
รวมสุทธิ  7,665