ลำดับ รหัสนักเรียน เลขที่ ชื่อ - สกุล จำนวนยอดเงินฝาก รวมเงินฝาก ถอนเงิน คงเหลือเงิน
ณ เดือน
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
1 4068 1  เด็กชายสุรศักดิ์   มั่งประสิทธิ์ 15 20 30 10   75   75
2 4069 2  เด็กชายสุรสิทธิ์   มั่งประสิทธิ์ 20 50 140 50   260   260
3 4070 3  เด็กชายพีรพัฒน์   จำปาศรี 0 0 0 0   0   0
4 4071 4  เด็กชายชาติชาย   ปิ่นทอง 20 20 140 65   245   245
5 4072 5  เด็กชายอินทัช   สำรีเงิน 0 0 10 0   10   10
6 4174 6  เด็กชายอัษฎา   อรุณสกุลชัย 0 5 0 0   5   5
7 4223 7  เด็กชายกฤษฎาธาร   สืบคล้าย 140 140 275 120   675   675
8 4056 8  เด็กหญิงวริษา   แก้วหอม 260 510 630 520   1,920   1,920
9 4073 9  เด็กหญิงปนัดา   ต้นภักดี 30 0 0 20   50   50
10 4075 10  เด็กหญิงรัชชนาภา   ธรรมเที่ยง 0 0 0 0   0   0
11 4076 11  เด็กหญิงจิตตาภา   เมฆฉาย 40 25 0 5   70   70
12 4169 12  เด็กหญิงพิริษา   ม่วงยศ 0 0 0 0   0   0
รวมสุทธิ  525 770 1,225 790 0 3,310 0 3,310