สรุป ยอดฝากเงิน 2/2561
ชั้น ยอดเงิน
ป.1 5,213
ป.2 3,488
ป.3 4,486
ป.4 4,147
ป.5 5,928
ป.6 3,310
สรุป 26,572