นายประวิช จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น
บุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น ปีการศึกษา 2562
ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา

นายประวิช จำปาศรี

ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ป.บัณฑิตบริหารการศึกษา

นางภรดา ทิพยทัศนัน

ครูชำนาญการพิเศษ
ค.ม./วิจัยและประเมินผล

นายธนเดช นาคศรี

ครูชำนาญการพิเศษ
ศษ.บ./ประถมศึกษา

นางสุภาพร สิงห์ปรุ

ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ./เทคโนโลยีฯ

นางดาวดี เกตุมณี

ครูชำนาญการพิเศษ
ค.บ./นาฏสิลป์

นางบังอร ปักษา

ครูชำนาญการ
ค.บ./ภาษาอังกฤษ

นายไชยเชษฐ์ ชนะสุข

ครูชำนาญการ
ค.ม./การบริหารการศึกษา

นางสาวปพิชญา สุขสำราญ

ครู
ค.บ./ภาษาไทย

นางวิมลลักษณ์ สิทธิโยธี

ครูทรงคุณค่า
ค.บ./ภาษาไทย

นางสาวรัชฬิการ โพธิ์วาปี

เจ้าหน้าที่ธุรการ
บธ.บ./การจัดการทั่วไป

นางสาวพลอยชมพู สังข์ทอง

ครูอัตราจ้าง
ค.บ./ปฐมวัย
นายเอกรินทร์ จำปาศรี
นักการภารโรง
ปวส./ช่างไฟฟ้า
ผลงานครู
ผลงานนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น ( เริ่มประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 2 โทรศัพท์ 032-381191

เว็บมาสเตอร์ รัชฬิการ โพธิ์วาปี

E-Mail เว็บมาสเตอร์ : ratchada_kik@hotmail.com

E-Mail โรงเรียน : schoolwangyen@gmail.com