นายประวิช จำปาศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาผู้เรียน  ให้มีความรู้  คู่คุณธรรม

มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความสุขในสังคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานครู
ผลงานนักเรียน

 

โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น ( เริ่มประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี 2 โทรศัพท์ 032-381191

เว็บมาสเตอร์ รัชฬิการ โพธิ์วาปี

E-Mail เว็บมาสเตอร์ : ratchada_kik@hotmail.com

E-Mail โรงเรียน : schoolwangyen@gmail.com